Dit is de privacyverklaring van het Digital Trust Center (DTC). Hierin leggen we onder meer uit waarom het DTC persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, welke gegevens dat zijn, en welke rechten je hebt als het DTC persoonsgegevens van jou verwerkt.

Het DTC is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van EZK. Het DTC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Daarnaast is de privacyverklaring van het ministerie van EZK van toepassing: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/privacy.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Het DTC heeft als taak om de digitale weerbaarheid van Nederlandse niet-vitale bedrijven te bevorderen. Dat gebeurt onder andere door het geven van informatie en advies, en het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven, via de website digitaltrustcenter.nl, de DTC community op digitaltrustcommunity.nl en de DTC Informatiedienst.

Mede afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, verwerkt het DTC jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen e-mailen als je via digitaltrustcenter.nl gebruik hebt gemaakt van het contactformulier;
 • Om een account voor je aan te maken op digitaltrustcommunity.nl. De Digital Trust Community is een veilige omgeving waarin informatie over digitale weerbaarheid kan worden uitgewisseld;
 • Voor informatieverstrekking via de DTC Informatiedienst. De DTC Informatiedienst informeert individuele bedrijven over ernstige specifieke dreigingen en kwetsbaarheden die bekend zijn bij de Nederlandse overheid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gegevens die het DTC verwerkt, betreffen voornamelijk bedrijfsgegevens, maar deze gegevens kunnen in sommige gevallen ter herleiden zijn tot een individu. In dat geval is sprake van persoonsgegevens. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, verwerkt DTC de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Naam organisatie;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie, telefonisch of via digitaltrustcommunity.nl.

Ten uitvoering van de taak van het DTC om individuele niet-vitale bedrijven te informeren over specifieke dreigingen en kwetsbaarheden verwerkt het DTC in aanvulling op de bovenstaande gegevens de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adressen van niet-vitale bedrijven;
 • accounts of e-mailadressen gerelateerd aan niet-vitale bedrijven.

Het DTC verwerkt geen bijzondere categorieën persoonsgegevens, gegevens van strafrechtelijke aard of wettelijke identificatienummers zoals het burgerservicenummer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor DTC de persoonsgegevens heeft verzameld.

 1. Contactformulier op digitaltrustcenter.nl
  DTC bewaart je persoonsgegevens maximaal 6 weken voor de beantwoording van de gestelde vraag. Hierna worden je gegevens verwijderd.
 2. Gebruikersaccount op digitaltrustcommunity.nl
  Je persoonsgegevens blijven op het platform staan, zolang je lid wil blijven van de community. Zodra je je uitschrijft, wordt jouw profiel en account verwijderd door de community manager. Hierbij mag je zelf bepalen of het account volledig verwijderd moet worden of dat het account op non-actief wordt gezet. Het verschil is dat bij verwijdering alle jouw berichten in de community en de reacties hierop ook worden verwijderd. Bij non-actief blijven alle berichten en reacties staan voor de andere leden van het platform.
 3. Informatieverstrekking via de DTC Informatiedienst
  Het DTC bewaart jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar voor het informeren van niet-vitale bedrijven over ernstige specifieke dreigingen of kwetsbaarheden. Hierna worden je gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het DTC verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke taak of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het DTC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om jouw persoonsgegevens onder andere in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek hiertoe stuur je naar digitaltrust@minezk.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het DTC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met digitaltrust@minezk.nl.

Functionaris voor gegevensbescherming

Het ministerie van EZK, waar ook het DTC onder valt, heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG). Dit is de interne onafhankelijk toezichthouder die controleert of er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Je kunt bij de FG terecht voor algemene vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen per e-mail of per post.

Contactgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bureau Bestuursraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
E-mailadres: PbFG@minezk.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens en kom je er daar met ons niet uit, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 juni 2021.